Petició de distintiu o plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles o la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

L'estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi. La targeta és personal i intransferible, i dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titular de la targeta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent.  Hi ha tres modalitats:

 • Targeta per a persones conductores
 • Targeta per a persones no conductores
 • Targeta per a transport col·lectiu

Requisits a complir

Cal trobar-se en un dels tres supòsits següents:

1. Conductor/a:

 •  Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:
  - Tenir més de 18 anys
  - Superar el barem de mobilitat
  - Tenir el permís de conduir.
 •  Sol·licitar plaça d'aparcament:
  - Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular conductor/a".

2. No conductor/a:

 •  Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:
  - Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  - Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
  - Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 •  Sol·licitar la plaça d'aparcament
  - Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular no conductor/a"
  - El titular ha de ser menor de 18 anys, o si és més gran, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%,

3. Transport col·lectiu:

 • Sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:
  - Cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
 •  Sol·licitar la plaça d'aparcament:
  - Ser titular de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

Documentació que cal aportar

 • Els documents a aportar per sol·licitar el distintiu de permissibitat d'aparcament són:
  • - En tots els casos els Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7
  • - En el cas que la persona amb discapacitat pot conduir cal aportar com a documentació complementària el Document 5.
  • - En el cas que es demani la tarjeta d'aparcament de transport col·lectiu cal aportar com a documentació complementària el Document 6.
    
 • Els documents que cal aportar per sol·licitar una plaça d'aparcament són:
  • - En tots els casos els Documents 1, 2, 3, 7, 8 i 9
    

 

 1. Comprovant de pagament bancari de la taxa OF 6
 2. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 3. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda (emès per l'ICASS). En el cas de sol·licitar plaça d'aparcament hi ha de constar el grau i el barem de mobilitat reduïda.
 4. Dues fotografies  
 5. En el cas de titular conductor el Permís de conducció.
 6. Informe del departament de serveis socials que justifiqui la necessitat de la seva concessió
 7. Volant d'empadronament del sol·licitant (i del conductor del vehicle si no és la mateixa persona).
 8. Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
 9. Si la reserva es demana per raons de treball, cal afegir l'acreditació de l'adreça del lloc per al qual es demana, original i fotocòpia. 
 10. Fitxa tècnica del vehicle

Normativa general que afecta al tràmit

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Reial Decret 971/1999, de 23 de desembre, de procediment per el reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució.
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
 • Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la comunicació, modificada pel Decret legislatiu 6/1994, de 13 de juliol.

Efectes del silenci administratiu

 • Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació

Presencialment
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Tota la documentació a presentar s'haurà d'adjuntar digitalitzada. Els formats admesos són PDF, TIFF, JPG, PNG, GIF i BMP i arxius comprimits en format .ZIP o .RAR.

Preu

Taxa municipal segons ordenança fiscal núm. 6 epígraf 2n apartat 9

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-11-2019 11:29