Ple MunicipalEl Ple

El Ple és el màxim òrgan de govern del municipi. A Vilassar de Dalt està format per un total de dotze regidors i regidores i l’alcaldessa; aquest nombre ve determinat segons el nombre d’habitants de cada municipi. Cadascun dels memebres del Ple està adscrit a algun dels grups polítics municipals. El Ple es reuneix com a mínim un cop al mes. A Vilassar de Dalt els plenaris municipals se celebren l'últim dijous de mes a les 8 del vespre, a excepció dels plens extraordinaris que es convoquen de manera extraordinària o urgent sense una periodicitat fixa. El mes d'agost no hi ha sessió. La sala de plens acull les sessions i està ubicada a la primera planta de l'Ajuntament (Plaça de la Vila, 1). Els Plens es poden seguir des de la mateixa sala de plena o a través de l'emissora municipal (97.4FM), en streaming des de la pàgina web municipal o a través del canal de Youtube de l'Ajuntament. Les reunions del Ple són públiques i hi poden assistir els veïns i veïnes per conèixer els temes que s’hi tracten. Finalitzada la sessió s’obre un torn de precs i preguntes per part del públic assistent.

 


Competències del Ple

El Ple té les competències assenyalades en l’article 22 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85 de 2 d’abril,  i en l’article 51 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per D. Leg. 2/2003, de 28 d’abril.

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, que es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

Calendari de sessions 2024


Actes dels Plens Municipals

Si vols veure les Actes d'anys anteriors clica aquí.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2024 12:02