Procés selectiu per a la cobertura d'una plaça de funcionari/ària del grup A1 mitjançant concurs oposició lliure, en el lloc de treball d'enginyer/a.

Convocatòria  pendent de publicació al DOGC

Els participants que ho desitgin podran presentar la seva sol·icitud  de participació en el procés selectiu a partir de la publicació de les bases al BOPB.

Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal -Enginyer/a.

Document excel d'autovaloració dels mèrits al·legats.

NOU!!!

Convocatòria publicada al DOGC el dia 10 d'agost de 2022

Presentació de sol·licituds de l'11 d'agost al 9 de setembre de 2022, ambdós inclosos.