Ple de març del 2023

Última revisió 27-03-2023 09:18
27/03/2023

Caràcter: Ordinària

Data: 30 de març del 2023

Hora: a les 20 h

Lloc: sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament o de Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2023.

2.- Aprovació i suport a la proposta del Consell d'Infants del curs 2022-2023.

3.- Modificació Plantilla exercici 2023

4.- Declaració d’especial interès o utilitat municipal de les obres corresponents a la llicència d’obres amb expedient OMAJ2023000006, sol•licitada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

5.- Presentació d’escrit d’al•legacions a l’acord del Ple del Consell Comarcal del Maresme de 14 de febrer de 2023, en el quals s’aprova inicialment l’expedient per a la creació i l’establiment del servei comarcal del cicle urbà de l’aigua d’acord amb una documentació tècnica.

6.- Aprovació del conveni relatiu a la subvenció nominativa per a la realització del festival Revela'T 2023.

7.- Correcció d’errades del Text Refós del Pla Parcial Urbanístic Can Reig, promogut pel Sr. Fernando Reig Lavernia i els seus germans darrera versió del present Text Refós (E2021000493 de data 17 de gener de 2021) i acceptació de la hipoteca presentada com a garantia del 12% del cost d’execució de les obres del projecte d’urbanització.

8.- Nomenament dels carrers del sector de Can Reig, polígon d’actuació Catalunya i passatge al polígon Vallmorena.

9.- Modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants de Vilassar de Dalt deguda a les situacions que ha provocat l’aparició dels vehicles de mobilitat personal.

10.- Moció per donar compte a la ciutadania de l'ús a que es destinen les aportacions econòmiques que reben els grups municipals de Vilassar.

11.- Moció perquè l'Andreu Vidal i Gil, fill adoptiu del municipi, sigui retornat i enterrat en el cementiri de Vilassar.

12.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació dels pressupostos de l’exercici 2022, de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, l’Organisme Autònom del Museu – Arxiu Municipal i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.

13.- Donar compte de l'informe relatiu a la morositat i PMT del quart trimestre de 2022.

14.- Donar compte al ple dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de febrer de 2023.

15.- Precs i preguntes.

Ple març
Ple març